Privacyovereenkomst

Praktijk Oefentherapie Lelystad gevestigd aan Jol 37-18 8243HP Lelystad en Botter 44-11 8243JE Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Oefentherapie Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Oefentherapie Lelystad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oefentherapielelystad.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats, BSN, Geboorte datum, Geslacht, (Zakelijk)Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres.Naam huisarts of behandelend arts/specialist. Gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de behandeling.

Minderjarigen:
Praktijk oefentherapie Lelystad verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)indien daarvoor toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Oefentherapie Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Administratieve doeleinden. Rechtstreeks declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar. U goede therapie te kunnen bieden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Oefentherapie Lelystad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Oefentherapie Lelystad gebruikt het volgende computerprogramma: “Winmens”

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Oefentherapie Lelystad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevensworden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Oefentherapie Lelystad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Lelystad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:
www.oefentherapielelystad.nl gebruikt cookies voor het volledig te laten functioneren van deze website, wij maken geen gebruik van analytische tracking cookies of reclame cookies.

Beveiliging
Praktijk oefentherapie Lelystad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorOefentherapie Lelystad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapielelystad.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten:
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met praktijkoefentherapie Lelystad op te nemen. Komen wij er niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact gegevens:
Praktijk Oefentherapie Lelystad, Ria Geurtsen, oefentherapeut Cesar Jol 37-18 8243HP Lelystad Tel: 0320-257458 info@oefentherapielelystad.nl